The Man From U.N.C.L.E.:
"The When In Roma Affair"
no. 108
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
roma108.jpg
Who: Vito, Napoleon Solo, Illya Kuryakin
Where: Outdoors
When: Illya: "It's not here."


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.