The Man From U.N.C.L.E.:
"The It's All Greek to Me Affair"
no. 184
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
greek184.jpg
Who: Emil Sauvignon, Illya Kuryakin, Napoleon Solo, Stavros Macropalous, Manolakas
Where: Phanaria Inn
When: Macropalous bursting in.


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.