Illya Kuryakin, Napoleon Solo
"The Yo-Ho-Ho and a Bottle of Rum Affair"
no. 1
yoho001.jpg
Who: Illya Kuryakin, Napoleon Solo
Where: Dock
When: Napoleon: "You've still got plenty of time."