Blake's 7:
"Rescue"
no. 80
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
rescu080.jpg
Who: Tarrant, Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "As he said, one problem."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd