Blake's 7:
"Mission to Destiny"
no. 196
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
missn196.jpg
Who: Sonheim, Cally, Grovane, Kendall, Avon, Sara, Pasco
Where: Ortega
When: Avon: "...someone other than the murderer already knows..."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd