Blake's 7:
"Hostage"
no. 226
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
host226.jpg
Who: Blake, Inga, Ushton
Where: Tower
When: Ushton: "Thanks, my boy."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd