Blake's 7:
"Hostage"
no. 90
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
host090.jpg
Who: Blake, Ushton
Where: Exbar surface
When: Ushton: "Who're you?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd