Blake's 7:
"Headhunter"
no. 161
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head161.jpg
Who: Avon, Vila
Where: Medical unit, Xenon base
When: Avon: "So, do it."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd