Alias Smith & Jones:
"Alias Smith & Jones"
no. 13
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
alias013.jpg
Who: Old lady
Where: Train holdup
When: Lady: "What's the delay?"


Alias Smith & Jones is Copyright © Universal Studios Inc.